ORAL SPRAY PACKAGING

ORAL SPRAY PACKAGING | Plastiape
rif Description Code Material c D d1 d2 d3 H h ml
A1

54 ml brimfull bottle

899830210XX PEHD / 37,5 20,0 / / 71,3 / 54,0
C1

Articulated throat adapter

0AA130001XX VARI 7,5 37,8 / 4,8 0,5 57,0 49,0 /
A2

32 ml brimfull bottle

899832001XX PEHD / 31,8 20,0 / / 58,3 / 32,0
C2

Articulated throat adapter

288012200XX VARI 4,5 31,5 / 3,2 0,5 57,0 40,0 /
B1

23 ml brimfull bottle for a.t.a. d.25

899830050XX PEHD / 25,7 20,0 / / 60,2 / 23,0
D1

Articulated throat adapter

288014300XX VARI 7,0 25,5 / 3,96 0,3 57,0 40,9 /
D2

Articulated throat adapter

288014100XX VARI 7,0 25,5 / 2,92 0,5 57,0 40,9 /
C3

 Articulated throat adapter

288013100XX VARI 7,0 26,0 / 2,92 0,5 58,0 42,2 /
C4

Articulated throat adapter

288013300XX VARI 7,0 26,0 / 3,96 0,3 58,0 42,2 /
C5

Articulated throat adapter

288013400XX VARI / 26,0 / 4,85 0,5 58,0 44,7 /
C6

Articulated throat adapter

288013401XX VARI / 26,0 / 4,85 0,3 58,0 44,7 /